cisuo.com 辞索
毋字的读音:wú    查字典毋字的部首:毋
毋字的笔顺:フ フ ノ 一
毋字的笔画:4画,偏旁部首之外的笔画(部外笔画):10画
毋字的意思解释

wú ㄨˊ

◎ 不要,不可以:毋妄言。宁缺毋滥。

◎ 不:毋庸。毋宁(nìng )。

◎ 姓。

毋字的解析字义

〈副词〉

(1) (形声。“母”省声。毋、母古本为一字,后分化禁止之词,乃加一画以别之。本义:表示禁止的词。相当于莫、勿、不要)

(2) 同本义
毋,止之也。——《说文》
毋,止之辞。——《广韵》
毋者,禁之也。——《论衡·谴告》
毋不敬。——《礼记·曲礼上》
毋吾以也。——《论语·先进》
毋从俱死。——《史记·项羽本纪》
毋内诸侯。
毋妄发。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
毋多谈。

(3) 又如:毋或(不可);毋多(不作他计);毋己(不得,不能);毋违(不得违误);毋令逃逸;毋自欺

(4) 不。表示否定。如:毋事(不事,不从事);毋须(无须,不必);毋庸讳言

(5) 无
身自持筑臿,胫毋毛。——《史记·秦始皇纪》

(6) 又如:毋害(无比)

(7) 姓

毋字的词义解释
毋字的词性变化

〈动词〉
同“无”。没有。与“有”相对。如:毋几(没有希望);毋何(没有别的事);毋我(无私见);毋度(没有节制)

〈代词〉
相当于“没有谁”或“没有人”
毋敢夜行。——《史记》


〈助词〉
用于句首
毋宁使人谓子,子实生我。——《左传》

毋字的组词

毋宁 wúnìng

不如
与其固守,毋宁出击

毋庸 wúyōng

无须
毋庸讳言

毋字英文翻译
do not; not; surname; rad. 80
毋字康熙字典

【辰集下】【毋字部】毋·康熙筆画:4·部外筆画:0

【唐韻】武扶切【集韻】【韻會】【正韻】微夫切,𠀤音無。【說文】止之也。其字从女,內有一畫,象姦之形。禁止之,勿令姦。【禮·曲禮】毋不敬。【註】毋,止之辭。古人云:毋,猶今人言莫也。又【儀禮·士相見禮】毋上于面,毋下于帶。【鄭註】古文毋爲無。【賈公彥疏】今不从者。《說文》云毋,禁辭,故不从有無之無也。又將毋、毋乃,皆發問之辭,與無通。【韓詩外傳】客有見周公者,曰:入乎將毋。公曰:請入。坐乎將毋。公曰:請坐。言乎將毋。公唯唯。又姓。【廣韻】毋丘或爲毋氏。又漢複姓,八氏。《漢書·貨殖傳》有毋鹽氏,巨富,齊毋鹽邑大夫之後。漢有執金吾東海毋將隆、將作,大匠毋丘興。《風俗通》有樂安毋車伯奇,爲下邳相,有主簿步邵南,時人稱毋車府君步主簿。《何氏姓苑》云有毋終氏,《左傳》魯大夫兹毋還、晉大夫綦毋張,《漢書》有巨毋霸,王莽改爲巨毋氏。又甯毋,地名。【穀梁傳】作寧毋。毋音無。又茂后反。【公羊傳】音同。又【集韻】【韻會】𠀤迷浮切,音謀。毋追,夏后氏緇布冠名。【禮·郊特牲】毋追,夏后氏之道也。又【集韻】罔甫切,音武。與䳇、鵡同。鸚䳇,鳥名。或从武,亦省作毋。與父母之母不同。

考證:〔【漢書·食貨傳】〕謹照原書食貨傳改貨殖傳。

毋字说文解字

【卷十二】【毋部】毋

止之也。从女,有奸之者。凡毋之屬皆从毋。武扶切

  • 毋字说文解字
毋字的书法字体
  • 毋字篆书字体
  • 毋字隶书字体
  • 毋字楷书字体
毋字的仓颉码:WJ
毋字的四角码:77550
毋字的统一码:U+6BCB
毋字的五笔打字编码:XDENNDE
毋字的繁体:
毋字的繁体部首:
毋字的繁体部外笔画:
毋字的繁体总笔画数:
研究浩如烟海的文化典籍
cisuo.com
辞索
2010-2110