cisuo.com 辞索
庇字的读音:bì    查字典庇字的部首:广
庇字的笔顺:丶 一 ノ 一 フ ノ フ
庇字的笔画:7画,偏旁部首之外的笔画(部外笔画):4画
庇字的意思解释

bì ㄅㄧˋ

◎ 遮蔽,掩护:庇护。庇短。包庇。庇荫(a.遮住阳光;b.喻包庇袒护)。庇佑(保佑)。庇护权。

庇字的解析字义

〈动词〉

(1) (形声。从广,比声。“广”( yǎn),甲骨文、金文象屋顶屋墙。从“广”表示与房屋等有关。本义:遮蔽)

(2) 同本义
庇,荫也。——《说文》。按,字亦作庀
弓长六尺,谓之庇轵。——《考工记·轮人》
安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。——唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》

(3) 又如:庇庥(荫庇;庇护);庇覆(掩盖,覆盖)。引申为庇护
已而给事中戴凤翔劾瑞庇奸民。——《明史·海瑞传》

(4) 又如:包庇(袒护或掩护[坏人、坏事]);庇藏(包庇隐藏)

(5) 保护
虽有庇民之大德。——《礼记·表记》
大官、大邑,身之所庇也。——《左传·襄公三十一年》
子盖亦远绩禹功而大庇民乎!——《左传·昭公元年》

庇字的词义解释
庇字的词性变化
庇字的组词

庇护 bìhù

袒护;掩护
他弄出这些事来,谁也庇护不了他

庇荫 bìyìn

(1)[树木]遮住阳光
其叶又茂盛,可以庇荫人
(2)包庇;庇护。提供财力、物力或势力以保护后代子孙
一旦流离,无人庇荫

庇佑 bìyòu

保佑

庇字英文翻译
cover, shield, shelter, protect
庇字康熙字典

【寅集下】【广字部】庇·康熙筆画:7·部外筆画:4

【廣韻】【集韻】𠀤必至切,比去聲。【爾雅·釋言】庇庥,廕也。【疏】庇,蔽也。【禮·表記】有庇民之大德。【左傳·襄三十一年】大官大邑,身之所庇也。又【集韻】通作芘。【莊子·養生主】隱將芘其所籟。又覆也。【周禮·冬官考工記】輪人弓長六尺謂之庇軹,五尺謂之庇輪,四尺謂之庇軫。【註】庇謂覆幹也。又【揚子·方言】寄也,齊衞宋魯𨻰晉汝潁荆州江淮之閒曰庇,或曰寓。又【集韻】兵媚切,音秘。義同。又頻脂切,音琵。地名。

庇字说文解字

【卷九】【广部】庇

蔭也。从广比聲。必至切

  • 庇字说文解字
庇字的书法字体
  • 庇字篆书字体
  • 庇字隶书字体
  • 庇字楷书字体
庇字开头的成语
庇字的仓颉码:IPP
庇字的四角码:00212
庇字的统一码:U+5E87
庇字的五笔打字编码:YXXVOXXV
庇字的繁体:
庇字的繁体部首:
庇字的繁体部外笔画:
庇字的繁体总笔画数:
研究浩如烟海的文化典籍
cisuo.com
辞索
2010-2110