cisuo.com 辞索
缪字的读音:móu miào miù  查字典缪字的部首:纟
缪字的笔顺:フ フ 一 フ 丶 一 フ 丶 一 ノ 丶 ノ ノ ノ
缪字的笔画:14画,偏旁部首之外的笔画(部外笔画):11画
缪字的意思解释

(繆)móu ㄇㄡˊ

◎ 〔绸缪〕见“绸”。

(繆)miù ㄇㄧㄡˋ

◎ 〔妣缪〕错误。

◎ 〔缪巧〕计谋,机智,如“岂有他缪巧,阴阳不能贼?”

◎ (繆)

(繆)miào ㄇㄧㄠˋ

◎ 姓。

(繆)mù ㄇㄨˋ

◎ 古同“穆”,恭敬。

(繆)liǎo ㄌㄧㄠˇ

◎ 古同“缭”,缭绕。

缪字的解析字义

繆 Miào

〈名词〉

(1) 姓

(2) 另见 miù;móu

缪字的词义解释

繆 miù

〈形容词〉

(1) 纰缪;错误
多辞缪说,不耕而食,不织而衣。——《庄子·盗跖》

(2) 又如:缪舛(舛错,谬误);缪戾(错舛,违背);缪悠(妄诞不经);缪说(荒谬错误的言论);缪妄(荒缪无稽)

(3) 通“穆”。穆然,静思
孔子有所缪然思焉。——《孔子家语·辨乐》

(4) 通“穆”。虔诚
太公召公乃缪卜。——《史记·鲁周公世家》

繆 móu

〈名词〉

(1) (形声。从系( mì),本义:绸缪,缠绕)

(2) 见“绸缪”(缠绵)

(3) 麻十束为缪
缪,枲之十絜也。——《说文》。段玉裁注:枲即麻也,十絜犹十束也

(4) 另见 miào;miù

缪字的词性变化

繆 miù

〈动词〉

(1) 诈伪
故相如缪与令相重。——《史记·司马相如列传》

(2) 又如:缪数(诈伪之术);缪丑(宋秦桧之谥。借指奸佞)

(3) 通“樛”。绞结
其妻鲁人也,衣衰而缪緻。——《礼记·檀弓下》
即自缪死。——《汉书·外戚传下》

(4) 通“勠”。合力,并力
昔我先君穆公及 楚成王是(寔)缪力同心,两邦若壹,绊以婚姻。—— 秦·《诅楚文》

(5) 通“缭”。缭绕
缪绕玉绥。——《汉书·司马相如列传》

(6) 另见 miào;móu

缪字的组词
缪字英文翻译
wind around, bind; prepare
缪字康熙字典

【未集中】【糸字部】繆

【廣韻】武彪切【集韻】亡幽切【正韻】莫彪切,𠀤音䋷。【說文】枲之十絜也。一曰綢繆。【詩·豳風】綢繆牖戶。【傳】綢繆,言纏綿也。【莊子·則陽篇】聖人達綢繆。【音義】綢繆,猶纏綿。又云:深奧也。又【廣韻】莫浮切,音謀。【集韻】力求切,音劉。義𠀤同。又【集韻】居虬切【韻會】居尤切,𠀤音樛。【禮·檀弓】衣衰而繆絰。【註】繆,當爲不樛垂也之樛。【疏】繆絰,謂絞麻爲絰。【前漢·孝成趙皇后傳】卽自繆死。【註】師古曰:繆,絞也。又【集韻】【韻會】𠀤眉救切,音謬。【禮·大傳】五者一物紕繆。【註】紕繆,猶錯也。【釋文】繆,本作謬。又【仲尼燕居】不能詩於禮繆。【註】繆,誤也。【前漢·司馬相如傳】臨邛令繆爲恭敬。【註】繆,詐也。又【于定國傳】何以錯繆至是。【註】繆,違也。又姓。【史記·申公傳】蘭陵繆生。【註】索隱曰:繆氏,出蘭陵。【正字通】今姓繆讀若妙,變音,非本音也。又【集韻】朗鳥切,音了。繚或作繆。【前漢·司馬相如傳】繆繞王綏。【註】繆繞,相纏結也。又【廣韻】【集韻】【韻會】𠀤莫六切,音穆。與穆同。【禮·大傳】序以昭繆。【註】繆,讀如穆。【公羊傳·隱三年】葬宋繆公。【釋文】繆,左氏作穆。【史記·魯世家】太公召公乃繆卜。【註】徐廣曰:古書穆字多作繆。又【集韻】憐蕭切,音聊。繆繆,絲貌。又【集韻】力弔切,音嫽。蟉或作繆。蜩蟉,龍首動貌。

缪字说文解字

【卷十三】【糸部】繆

枲之十絜也。一曰綢繆。从糸翏聲。武彪切

  • 缪字说文解字
缪字的书法字体
  • 缪字篆书字体
  • 缪字隶书字体
  • 缪字楷书字体
缪字开头的成语
缪字的仓颉码:VMSMH
缪字的四角码:27122
缪字的统一码:U+7F2A
缪字的五笔打字编码:XNWE
缪字的繁体:繆
缪字的繁体部首:糸
缪字的繁体部外笔画:11画
缪字的繁体总笔画数:14画
研究浩如烟海的文化典籍
cisuo.com
辞索
2010-2110